هنر موزائیک

در زمان بروز درد قلبي چه بايد كرد؟

اگر درد قلبي در حين فعاليت ايجاد شود ، فوراً بايد فعاليت را متوقف كرد و استراحت كرد .

افرادي كه بيماري عروق كرونر قلب دارند و احتمال بروز درد يا سكته قلبي در آ ن ها
بيشتر است ، بايد به دردهاي قلبي بيشتر توجه كنند و هميشه به همراه خود داروي
سريع الاثر نيتروگليسيرين (قرص هاي زيرزباني به شكل دانه هاي تسبيح) داشته باشند .اين
داروها ديواره عروق كرونر را گشاد و جريان خون به عضلات قلب را بيشتر مي كنند و نياز
به اكسيژن را كاهش مي دهند. هر زمان كه احساس شود درد قلبي در حال رخ دادن است،
بايد يكي از اين قرص ها را زير زبان گذاشت و اجازه داد تا حل شود . اگر گذاشتن يك
قرص زيرزباني و استراحت كردن، درد را كاهش نداد، مي توانيم تا حداكثر سه قرص
زيرزباني به فاصله حداقل 5 دقيقه استفاده كرد . براي تسكين درد نبايد از مقادير بيشتر
داروهاي زير زباني استفاده كرد . در افراد با فشارخون پايين ، اين دارو بايد با احتياط مصرف
شود، زيرا مي تواند باعث افت بيشتر فشارخون در بيمار شود.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 21:19  توسط   | 

درد قفسه سينه

درد قفسه سينه هميشه مربوط به قلب نيست و ممكن است به دلايل ديگر ي هم رخ
دهد. براى اين كه تشخيص داده شود درد قفسه سينه، درد مربوط به قلب است، نياز به
انجام آزمايشات لازم توسط پزشك دارد . درد قلبي مي تواند به ع لت بازگشت اسيد معده به
مري (ريفلاكس) ايجاد شود . در اين شرايط معمولا درد ب ه صورت احساس سوزش در
پشت و پايين تر از استخوان جناغ سينه احس اس مي شود كه با مصرف داروهاي ضد اسيد
از بين مي رود. التهاب پرده جنب كه روي ريه را مي پوشاند و عضلات سينه و التهاب
غضروف هايي كه دنده را به جناغ سينه مرتبط مي كند، نيز از علت هاي شايع درد سينه
هستند. لازم است به تمام اي ن دردها جدي فكر كرد و نظر پ زشك را درب اره آن ها جويا شد
تا احتمال درد قلبي در بيمار رد شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 21:19  توسط   | 

استفاده از قرص هاي نيترو گليسيرين

متوقف مي كند، از بين مي رود.
گاهي استفاده از قرص هاي نيترو گليسيرين مورد نياز است . اما اكثر اوقات به محض
اين كه فعاليت قطع شود و فرد به استراحت بپردازد، درد رفع مي گردد. افراد بيمار ممكن
است بدون اين كه دچ ار سكته قلبي شوند ، براي سا ل ها آنژين داشته باشند ، ولي اگر بعد از
مدتي اين آنژين با فواصل كمتر و دفعات بيشتر يا با فعاليت و كوشش كمتر يا حتي بدون
فعاليت رخ دهد، لازم است سريعاً به پزشك مراجعه ك نند. به اين حالت آنژين ناپايدار
مي گويند. اين وضعيت تقريبا معادل سكته قلبي است و نياز به درمان بيشتر و جدي تري
دارد. 15 درصد افرادي كه دچار سكته قلبي مي شوند از قبل علا يمي ندارند و اولين تظاهر
بيماري عروق كرونر در آ نها، سكته قلبي است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 21:18  توسط   | 

درد قلبي يا آنژين صدري

آنژين صدري ، احساس ناراحتي يا درد در قفسه سينه است و براي چند دقيقه ادامه مي يابد.
اين حالت زماني اتفاق مي افتد كه قلب به علت تنگي عروق كرونر براي مدت كوتاهي
قادر به دريافت اك سيژن و مواد مورد نياز خود از عروق كرونر نيست. درد قفسه سينه به
علت كم رسيدن خون به عضله قلب ممكن است فقط صبح ها احساس شود يا گا هي در
هواي سرد يا پس از خوردن غذ اي سنگين ايجاد گردد . آنژين صدري معمولا در وسط
قفسه سينه احساس مي شود ولي مي تواند در شان هها، پشت، فك تحتاني، گردن ، بازوها و
دست چپ نيز احساس شود . گاهي ممكن است آنژين صدري در قسمت هاي ديگر غير از
قفسه سينه احساس شود . احساس سنگيني در ناحيه سردل به هنگام فعاليت و ي ا تنگي
نفس به هنگام فعاليت از جمله اين علاي م است. در مرحله آنژين صدري، آسيب جدي به
قلب نم ي رسد. آنژين يك درد تكرار شونده است كه در هنگام فعاليت ايجاد مي شود و پس

عروق كرونر (تنگي عروق ) مي دود يا به سرعت از يك سربالايي يا پله بالا مي رود يا
خيلي عصباني و يا هيج ان زده مي شود، يا وزنه سنگين بلند مي كند يا حركت مي دهد، قلب
سخت تر كار مي كند و اكسيژن بيشتري نياز دارد . در اين شرايط چون عروق كرونر باريك
هستند نمي توانند جريان خون مورد نياز را به عضله قلب برسانند، بنابراين قلب دچار كمبود
اكسيژن مي شود و درد ايجاد مي شود. اين درد ب ه طور معمول زماني كه فرد فعاليت خود را
متوقف مي كند، از بين مي رود.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 21:18  توسط   | 

سكته قلبي

سكته قلبي همانند بسياري از بيماري هاي ديگر، امري است گذرا و بيمار بعد از بهبودي
برحسب شدت بيماري مي تواند براى يك زندگي فعال و تقريباً طبيعي برنامه ريزي كند . بنابراين
براى بيماران دچار سكته قلبي بهبود يافته ، محدوديت تحرك و استراحت بيش از اندازه توصيه
نمي شود. اين بيماران بايد براساس برنامه اي مشخص و بر حسب شرايط خود به تدريج به زندگي
طبيعي بازگردند تا حدي كه تمام توانايي ها و فعاليت هاي قبل از سكته خود را باز يابند . بخشي از
اين برنامه بازتواني از همان روزهاي اول بعد از سكته در بيمارستان آغاز مي شود و بخش بيشتر
آن بعد از مرخص شدن ادامه مي يابد. ارايه برنامه باز تواني به عهده پزشك معالج است.
معمولاً بيمار به علت اين كه تحمل فعاليت و ورزش را ندارد و از بروز مجدد درد قلبي
وحشت دارد ، در بستر مي ماند و حركت نمي كند. هدف از بازتواني بيماران قلبي ، بهبود ظرفيت
عملكرد وكاهش علايم و نشانه هاي بيماري، تطبيق با شرايط زندگي جديد و برگرداندن فرد به
جامعه است . برنامه بازتواني براساس نياز بيمار تهيه مي شو د. مراحل اوليه بازتواني بايد در
بيمارستان انجام شود . در بيمارستان مي توان مهارت هاي حركتي مناسب با شرايط جديد را تمرين
كرد. بيماري كه سكته قلبي كرده است يا جراحي قلب داشته است ، نياز به برنامه فعاليتي دارد كه
به تدريج افزايش يابد و محدوديت هاي حركتي او را كاهش و تحمل فعاليت او را افزايش دهد .
در اين برنامه بيماران ياد مي گيرند كه علايم ناخواسته اي كه ممكن است طي فعاليت و تحرك
رخ دهد را بشناسند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 21:17  توسط   |